صفحه اصلی   نقشه سایت   ارتباط با ما   انتقادات و پیشنهادات   EN / FA   این سایت را در مرورگر فایر فاکس ببینید ( دانلود مرورگر )
دستورالعمل اجرائی الصاق عكس به شناسنامه

تاريخ : 25.3.82                                                شماره : 14/ش/ع

 
سلام عليكم

 يك نسخه دستورالعمل اجرائي « نحوه الصاق عكس به شناسنامه » مصوبه مورخ 24/2/82 شوراي‌عالي ثبت احوال جهت اطلاع و ابلاغ به ادارات تابعه به پيوست ارسال مي‌گردد . مقتضي است ضمن نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل مذكور دستور فرمائيد وصول آن را نيز به دبيرخانه شوراي عالي اعلام نمايند.

 سيد محمدرضا آيت الهی معاون وزير و رئيس سازمان و رئيس شوراي عالي ثبت احوال


دستورالعمل الصاق عكس

  الصاق عكس به شناسنامه و اسناد سجلي افرادي كه سن آنان «پانزده » سال تمام و بالاتر باشد طبق اين دستورالعمل انجام خواهد شد.

 1)مستند قانوني

 تبصره ماده 36 قانون ثبت احوال:شناسنامه هاي نمونه جديد افراديكه به سن 15 سال تمام شمسي مي‌رسند بايد ملصق به عكس همان سال و اثر انگشت كلاسمان انگشت نگاري صاحب آن باشد.

  2) مدارك مورد نياز

  الف ـ اصل شناسنامه

  ب ـ 3 قطعه عكس 4×3 تمام رخ سياه و سفيد يا رنگي با زمينه كاملاً روشن بدون عينك (جز در مورد نابينايان(

  ج ـ عكس بانوان بايد با حجاب اسلامي بوده و گردي صورت كاملاً مشخص باشد.

  د ـ اصل و تصوير مدارك و گواهي معتبر عكسدار از مراكز آموزشي رسمي يا اداره گذرنامه.

  هـ ـ اصل فيش بانكي دائر بر پرداخت هزينة مربوط.

 2-1) در صورت عدم امكان ارائه مدارك معتبر موضوع بند (د) احراز هويت با تأييد اشخاص زير طبق نمونه شماره (1) امكان پذير خواهد بود.

الف ـ كاركنان شاغل يا بازنشسته قواي سه گانه ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي مسلح ، شركتهاي دولتي و بانكها با ارائه كارت شناسائي معتبر عكسدار

 ب ـ كسبه با پروانه معتبر كسب

 تبصره ـ نمونه هاي تكميل شده در پايان هرسال به عنوان دفتر احراز هويت تجليد و نگهداري خواهد شد.


2ـ2) در موارديكه شرايط مندرج در بند1-2 فراهم نباشد متقاضي جهت احراز هويت طبق نمونه شماره (2) به نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي روستاي محل سكونت معرفي مي شود تا علاوه بر تأييد مشخصات متقاضي ظهر دو قطعه عكس صاحب شناسنامه را طبق نمونه شماره (3( گواهي نمايند.

 تبصره ـگواهي احراز هويت و تأييد عكس توسط شوراي اسلامي صرفاً با امضاء رئيس و مهر شورا معتبر خواهد بود.

  3)بررسي مدارك و تنظيم درخواست

 الف ـ اشخاص پس از رسيدن به پانزده سال تمام شمسي شخصاً مراجعه و تقاضاي خود را طبق نمونه شماره (4) در حضور مأمور ثبت احوال تكميل و پس از امضاء و يا اثر انگشت تحويل مسئول مربوط مي نمايند.

ب ـ اخذ درخواست الصاق عكس افراد بين 15 تا 18 سال مانع پذيرش درخواست از طرف ولي يا قيم و يا امين آنان نخواهد بود.

  ج ـ الصاق عكس به شناسنامه متقاضيان در طول سالي كه به سن پانزده سالگي مي‌رسند بلامانع است.

  د ـ مأمور ثبت احوال ضمن بررسي مدارك ارائه شده و تطبيق مشخصات درخواست كننده با مندرجات شناسنامه ، عكسها را با قيافه صاحب عكس مطابقت مي نمايد.

 هـ ـ در صورت صحت مراتب فوق ، دو برگ نمونه شماره (5) توسط مسئول مربوط تكميل و به امضاء رئيس اداره يا جانشين او خواهد رسيد .

  4) الصاق عكس به شناسنامه

  الف ـ رؤسـاي ادارات موظفند پس از بررسـي مجـدد مدارك يـاد شـده يك قطعه عكـس به شناسنامه الصاق و به مهر اداره مربوط (اداره محل مراجعه درخواست كننده) ممهور نمايند.

  ب ـ نسخه اول نمونه شماره (5) همراه با يك قطعه عكس درخواست كننده به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه بمنظور الصاق عكس به سند سجلي ارسال مي‌شود.

 تبصره ـ رؤساي ادارات مي‌توانند انجام وظيفه فوق را در صورت ضرورت به معاون يا ديگر كاركنان ذيربط واگذار نمايند.

  ج ـ نسخه دوم نمونه شماره (5) بهمراه يك قطعه عكس و مدارك مربوط ضميمه برگ درخواست نمونه شماره (4) شده و در بايگاني اداره نگهداري مي‌شود.

  5) الصاق عكس به سند سجلي

  الف ـ اداره محل صدور شناسنامه پس از وصول نمونه شماره (5) و عكس ، اسناد مربوطه را بررسي و در صورت مطابقت مشخصات درخواست كننده مندرج در نمونه با سند سجلي نسبت به الصاق عكس به سند و ممهور نمودن آن به مهر بايگاني اقدام و نمونه مربوط را با ضمائم آن بايگاني مي نمايد. نام خانوادگي مأمور در كنار عكس درج و توسط وي امضاء خواهد شد.

  ب ـ در صورت مغايرت مشخصات و يا پيدا نشدن سند مراتب جهت اقدام لازم به اداره درخواست كننده اعلام مي گردد.

 6) الصاق عكس به شناسنامه ايرانيان مقيم خارج از كشور

 - در خصوص الصاق عكس به شناسنامه ايرانيان مقيم خارج از كشور مفاد اين دستورالعمل به استثناء بند 2-2 از طريق نمايندگيهاي جمهوري اسلامی ايران اجرا خواهد شد.


 7) الصاق عكس به گواهي ولادت اتباع خارجه

  الف ـ الصاق عكس به گواهي ولادت اتباع خارجه كه سن صاحب آن به 15 سال تمام شمسي رسيده باشد بلا اشكال است.

  ب ـ عكس متقاضي در صدر گواهي ولادت و ذيل تاريخ صدور الصاق خواهد شد.

 8)ساير مـوارد

  الف ـ الصاق عكس به شناسنامه هاي مخدوش ، جعلي ، پاره شده و آب ديده ، ممنوع و قبل از الصاق عكس مي بايد وفق مقررات مربوط رسيدگي و اقدام گردد.

 ب ـ الصاق عكس به تصوير يا رونوشت شناسنامه و شناسنامه نمونه قديم ممنوع است

  ج ـ چنانچه شناسنامه يكبار عكسدار شود و عكس الصاقي از آن به هر عللي جدا يا مفقود گردد الصاق آن عكس و يا عكس جديد به شناسنامه ارائه شده ممنوع و در اينگونه موارد مي‌بايد وفق دستورالعمل صدور شناسنامه مجدد اقدام گردد.

  د ـ با توجه به تعدد مهر در واحدهاي اجرائي، ادارات ثبت احوال موظفند در امر الصاق عكس فقط از مهر سجلي استفاده نمايند.

 هـ ـ سازمان ثبت احوال مي‌تواند از همكاري كاركنان وزارت آموزش و پرورش در جهت دريافت تقاضاي الصاق عكس به شناسنامه دانش آموزان استفاده نماید.

  و ـ الصـاق عكس به اسـناد و شناسنامه‌ها بايد بگونه‌اي باشد كه نقش مهر موجب ناخوانائي قسمتي از مندرجات شناسنامه يا سند و يا عدم شناسائي صاحب آن نگردد.

  ز ـ با ابلاغ اين دستورالعمل كليه دستورالعملها و بخشنامه‌ها و اطلاعيه‌هاي سجلي مغاير در خصوص الصاق عكس به شناسنامه و اسناد سجلي ملغي و بلا اثر اعلام مي‌گردد.

 

 

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای اداره کل ثبت احوال استان قم (سال 1397) محفوظ می باشد.   |   Powered By :  RADSA